Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru - prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami początek terminu do odstąpienia od umowy jest liczony od otrzymania prze konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części towaru.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Wzór można pobrać klikając tutaj.


3. TECOMAT JS Sp. z o.o. przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

4. TECOMAT JS Sp. z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz TECOMAT JS SP. z o.o. płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przy zwrocie czy odmowie przyjęcia towaru Klient ponosi wszystkie koszty wynikające ze zwrotu, czy odmowie przyjęcia. To znaczy, że Sklep prześle do klienta fakturę za koszty wynikające i klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów. Następnie będą zwracane do klienta płatności za towar.

5. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze czy poprzez PAYU, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e – mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.

6. Klient ma obowiązek zwrócić towar TECOMAT JS Sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. TECOMAT JS Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Towar należy przesłać na adres:
 TECOMAT JS Sp. z o.o., Brukowa 23, 91-341 Łódź. Lub możemy zlecić naszego kuriera po odbiór przesyłki od klienta, wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Zwrot towaru nie obejmuje produktów w wymiarach niestandardowych i zamówienie zrobione na pytanie. Wymiary standardowe: 80x200,90x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200.

11.
 TECOMAT JS Sp. z o.o. odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru na podstawie rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Reklamacje

 

Reklamacje Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane na adres: TECOMAT JS Sp. z o.o, Brukowa 23, 91-341 Łódź, mailem: sklep@tecomat.pl za pomocą formularza reklamacyjnego

TECOMAT JS Sp. z o. o. ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.

1. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że TECOMAT JS Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez TECOMAT JS Sp. z o.o. lub nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez TECOMAT JS Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez TECOMAT JS Sp. z o.o..

3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Arius może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów TECOMAT JS Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt TECOMAT JS Sp. z o.o. dostarczyć wadliwy Towar na adres: Brukowa 23, 91-341 Łódź. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić Towar TECOMAT JS Sp. z o.o. w miejscu, w którym Towar się znajduje.

5. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy TECOMAT JS Sp. z o.o. dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

6. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, TECOMAT JS Sp. z o.o. zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia Towaru do TECOMAT JS Sp. z o.o. oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

7. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze czy poprzez PAYU, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.

8. Na niektóre Towary dostępne w Sklepie Internetowym TECOMAT JS Sp. z o.o. udziela gwarancji (informacja o Towarach, na które udzielana jest gwarancja, znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z Towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

9. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).

10. Reklamacje dotyczące świadczenia przez TECOMAT JS Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej www.e-tecomat.pl mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej adres e – mail:sklep@tecomat.pl wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego

11. Odpowiedzialność TECOMAT JS Sp. z o.o. względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl