Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy etecomat.pl, dostępny pod adresem internetowym www.e-tecomat.pl, prowadzony jest przez Tecomat JS Sp. z o. o.  z siedzibą w Łodzi wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000348768, o kapitale zakładowym 145.000,00 zł, NIP947-19-67-054, REGON 100819984

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca: Tecomat JS Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowa 23, kod pocztowy 91-341, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000348768, o kapitale zakładowym 145.000,00 zł, NIP947-19-67-054, REGON 100819984.

3. Klient: każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.e-tecomat.pl.

6. Umowa zawarta na odległość:umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin:niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie:  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto:  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

10. Formularz rejestracji:formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie

11. Formularz zamówienia: interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk:element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt:  dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży:umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też stosowanie do cech produktu umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Brukowa 23, 91-341 Łódź

2. Adres email: sklep@tecomat.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 42 640 70 65, 605 059 726

4. Numer fax Sprzedawcy: +48 42 640 75 73

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank S.A. 67 1140 2004 0000 3502 7744 8109

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 07:00-15:00 – telefon stacjonarny, telefon komórkowy: 07:00-20:00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

     a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

     b. aktywne konto poczty elektronicznej (email),

     c. włączona obsługa plików cookies,

     d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową zgodnie z ustawą „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z. zm.).

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązujących cen na produkty, wprowadzenie nowych bądź usuwania istniejących. W przypadku, gdy cena zostanie zmieniona a zakup złożony, zamówienie Klienta   zostanie zrealizowane po najkorzystniejszej cenie dla Klienta.

5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

6. Gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w siedzibie firmy po uprzednim kontakcie Klienta ze Sprzedającym.

7. Zamieszczone zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi. Kolorystyka wyświetlana na monitorze może odbiegać od koloru rzeczywistego produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

1. zalogować się do sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia oraz nr telefonu. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości.

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości email,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7. Zamówienia online można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 będą rozpatrywane dnia następnego, roboczego.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa 

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Brukowa 23, 91-341 Łódź, w dniach od pon-pt w godz. 07:00-15:00, email:sklep@tecomat.pl

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

    a. Płatność przy odbiorze gotówką

    b. Płatność za pobraniem

    c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

    d. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. W przypadku zamówień niestandardowych produktów, przygotowywanych na indywidualne życzenie Klienta obowiązuje 50% przedpłata. Po odnotowaniu wpłaty, zostanie podjęta realizacja zamówienia.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

    a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

    b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

    c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

5.

    a) w przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

    b) w przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

    a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

    b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

    a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

    b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

10. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

12. Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.

13. Termin wysyłki zakupionych produktów wynosi od 3 do 15 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Termin ten obowiązuje pod warunkiem, że:

      - dotyczy standardowego produktu, nie wymagającego ingerencji, dostosowywania do indywidualnych potrzeb Klienta,

      - istnieje możliwości kontaktu z Klientem, aby potwierdzić zamówienie/a,

      - towar jest dostępny. Jeśli występują braki Klient zostaje niezwłocznie poinformowany i poproszony o akceptację nowego terminu realizacji.

 

 § 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane na adres email lub za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Skutki odstąpienia od umowy:

    a. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

    b. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

    c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

    d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    e. Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

     f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą

     g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

     c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

     d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Zwroty są możliwe wyłącznie w przypadku towarów nieuszkodzonych, nie noszących śladów użytkowania.

11. Zwroty za pobraniem nie zostaną przyjęte.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Reklamacja powinna zawierać: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Należy dołączyć fakturę lub paragon oraz kartę gwarancyjną (o ile produkt ją posiada).

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. Koszt wysyłki ponosi składający reklamację, czyli Klient.

9. E-tecomat.pl nie przyjmuje przesyłek przesłanych za pobraniem lub przesyłek, które uległy zniszczeniu w transporcie (przesyłany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony aby nie uległ zniszczeniu w transporcie).

11. Po uznaniu reklamacji koszt wysyłki zostaje zwrócony Klientowi oraz bezpłatnie przesłany nowy produkt.

12. W przypadku, gdy uszkodzenie jest efektem niewłaściwego przechowywania, użytkowania lub wada powstała w wyniku innych przyczyn niezależnych od producenta, Klient zobowiązany jest pokryć koszty transportu za odesłanie towaru do Klienta. Jeśli Klient wyrazi chęć naprawy produktu a będzie to możliwe, wówczas w wyniku nowych ustaleń z Klientem, za nową opłatą, zostanie naprawa dokonana. Zasadności reklamacji dokonuje biegły technolog.

10. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego produktu.

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:

    a. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

     b. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Złożenie zamówienia/zapytania na przez stronę www.e-tecomat.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym/zamówienia.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl